สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชรา  อรุณโน
 
1. นางสาวมาลินี  ชินทะวัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โคตรวงทอง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คุณทิพย์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  สายสมบูรณ์
4. เด็กหญิงฐานิดา  อุททา
5. เด็กหญิงณัฐชา  สุตนนท์
6. เด็กชายต้นตระกูล   ชาญตลาด
7. เด็กหญิงธันยมัย  พลเยี่ยม
8. เด็กหญิงพรชิตา  สุระทร
9. เด็กหญิงรัตนาพร   สะดำปี
10. เด็กชายวรวุฒิ  ยะราสิทธฺิ์
11. เด็กชายวัชรพงษ์  สารนาเรียง
12. เด็กชายวาสนา  พลเยี่ยม
13. เด็กชายวุฒิชัย  สารนาเรียง
14. เด็กชายศิรวิทย์  แก้วกาจน์
15. เด็กชายศิรินทร์  ศิริฟ้า
16. เด็กหญิงสิรินทรา  สารนาเรียง
17. เด็กหญิงสุทธิดา   โคตรวงทอง
18. เด็กหญิงสุปราณี  พลเยี่ยม
19. เด็กหญิงสุพัตตรา   กรอบแป้น
20. เด็กหญิงไปรมา  พวงมาลัย
 
1. นางสาวเมธปิยา  ชูศรีทอง
2. นางสาวมาลินี  ชินทะวัน
3. นางสาวรุ่งนภา  นรมาตย์
4. นางสาวพรรณธิวา  คำจุมจัง
5. นางนัยนา  จันซา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายอนุชิต  คำบัวโคตร
 
1. นายสำรวย  พลเยี่ยม
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองโชติ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สังวร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุธทา
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญเจริญ
5. เด็กชายวัชรพล   คุ้มศรีไว
6. เด็กชายอธิราช  เยาวไชย
7. เด็กชายอนุชิต   คำบัวโคตร
8. เด็กชายเกรียงไกร   ทองโชติ
 
1. นางสุพรรณี  พลเยี่ยม
2. นางสาววีระนุช  กมลผุด
3. นางภัทรพร  นิลารัตน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  อารีชาติ
2. เด็กหญิงรัชนี  คะสีทอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วิบูลย์กูล
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ศรีทอง
2. นางสุพรรณี  พลเยี่ยม
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงภมรณิการ์  ทาบุญ
 
1. นางสาวพรรณธิวา  คำจุมจัง