สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริญา  ไชยแสง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มัทนัง
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหาตา
2. นางเยาวลักษณ์  โลโห