สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมโคตุ
 
1. นางลลิดา  เชื้อวงศ์พรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริญา  ไชยแสง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มัทนัง
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหาตา
2. นางเยาวลักษณ์  โลโห
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.62 ทอง 11 1. เด็กชายชินาธิป  สารผล
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  จงใจสิทธิ์
 
1. นางอุทัย  เหลาทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนพร  โคตุรพันธุ์
2. เด็กชายธนากร  ชัชรัตน์
 
1. นางอุทัย  เหลาทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มหิวรรณ
2. เด็กหญิงจิรดา  ไชยนาแพง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  บัวสะอาด
4. เด็กหญิงปรีชญา  ดิษฐเจริญ
5. เด็กหญิงวาสนา  ประมูลจักเก
6. เด็กหญิงสายชล  ไชยแสง
7. เด็กหญิงสิรีธร  จันทรี
8. เด็กหญิงสุทธิฎา  ไชยแสง
9. เด็กหญิงเนตรณพิศ  ปวงสุข
10. เด็กหญิงใบหยก  นิยมวัน
 
1. นางอุทัย  เหลาทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศุภกฤต  นะทีทอง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  นาคินชาติ
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหาตา
2. นางยุพาพร  วงษ์กาฬสินธุ์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุณัฎชา  บุดดา
 
1. นางศศิธร  ภูมิพันธุ์