สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิวาพัฒน์
2. เด็กหญิงบุษบา  ทารี
 
1. พระมหาวินัย  ภูริปัญโญ
2. นายอำนาจ  กลางบุรัมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  วิชัยรัตน์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทารี
3. เด็กหญิงชื่นนภา  นุชาติ
 
1. นางสาวจารุณี  วัยเจริญ
2. นางสาวยุพาพรรณ  กลางบุรัมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีฉาย
 
1. นายอำนาจ  กลางบุรัมย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิดา  เถรวัฒน์
 
1. นายอำนาจ  กลางบุรัมย์