สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิขันแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วิชัย
3. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรภักดี
 
1. นางสุรางค์  พรหมสูงวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สารศิริ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญแสนวัน
 
1. นางชัชฎาภรณ์  วรรณจรูญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงอุมาพร  อัศวภูมิ
 
1. นายวิทยา  ศรีกาล