สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสรญา  มูลชัยสุข
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะฉัตร  ภักดีแก้ว
 
1. นางอรุณวดี  ไชยโวหาร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พินิจพล
 
1. นางสาวเพ็ญอำไพ  พินิจพล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  สาระรัตน์
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรัญญา  ประชาลุง
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายคาวิน  มงคลชัย
2. เด็กชายเชษฐา  เสนานิคม
 
1. นายสุวิทย์  เบ็ญเจริญ
2. นายธีรานนท์  บุศเนตร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.75 ทอง 4 1. เด็กชายพูนสิน  บิลจรัญ
2. เด็กชายลึปปสูญ  ศรีจันทร์
3. เด็กชายวรัญญู  ระดาเขตร์
 
1. นายจรัส  เนาวะเศษ
2. นายนายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นายณัฐพล  กอมณี
2. นายธนากร  จรบุรมย์
3. นายสมโภชน์  บุญภา
 
1. นายจรัส  เนาวะเศษ
2. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญชัย  ทรัพย์บุญทวี
 
1. นางสมใจ  เพชรโรจน์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรุณ  กอมณี
2. เด็กชายรณชัย  มงคลชัย
3. เด็กชายรัชนาท  แดนนาวาส
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นายประยูร  สุขสะอาด
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยากร  ระดาไสย์
2. เด็กชายต่อตระกูล  บุญสุข
3. เด็กชายอภิศักดิ์  เพียรคราด
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นายประยูร  สุขสะอาด