สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  สายดิ่ง
 
1. นางเสรีภาพ  แก่นนาคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอริศรา  จูมศรี
 
1. นางเสรีภาพ  แก่นนาคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชินานาฏ  บรรจมาตย์
 
1. นายสุวิทย์  เบ็ญเจริญ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฐิติยา  นุเสน
2. นางสาวหทัยชนก  วงศ์เสนา
 
1. นายจรัส  เนาวะเศษ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทิพพูล
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ประชานอก
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูมิประพันธ์
 
1. นายนายบุญชวน  ไชยโวหาร
2. นางอรุณวดี  ไชยโวหาร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกรรชัย  ไชยพร
2. นางสาววราภรณ์  เพชรโรจน์
3. เด็กหญิงศิริทิพย์  ประดับกรณ์
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
2. นางอรุณวดี  ไชยโวหาร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสลิตา  วรสุทธิ์
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกานดามณี  จรบุรมย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นายภุชงค์  เดชะคำภู
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายวีรัชดนย์  ปักษาไพร
2. นายศราวุฒิ  ประทุมชาติ
 
1. นายสุวิทย์  เบ็ญเจริญ
2. นายธีรานนท์  บุศเนตร