สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพเจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ประดับวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภัสชนก  หลอมหล่อ
 
1. นายจำลอง  แก่นนาคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  สายดิ่ง
 
1. นางเสรีภาพ  แก่นนาคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอริศรา  จูมศรี
 
1. นางเสรีภาพ  แก่นนาคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชินานาฏ  บรรจมาตย์
 
1. นายสุวิทย์  เบ็ญเจริญ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฐิติยา  นุเสน
2. นางสาวหทัยชนก  วงศ์เสนา
 
1. นายจรัส  เนาวะเศษ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยรัมย์
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทิพพูล
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจักรพงษ์  แดนนาเลิศ
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ประชานอก
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูมิประพันธ์
 
1. นายนายบุญชวน  ไชยโวหาร
2. นางอรุณวดี  ไชยโวหาร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกรรชัย  ไชยพร
2. นางสาววราภรณ์  เพชรโรจน์
3. เด็กหญิงศิริทิพย์  ประดับกรณ์
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
2. นางอรุณวดี  ไชยโวหาร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสรญา  มูลชัยสุข
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ทิพประมวล
 
1. นางศิวนันท์  บุศเนตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะฉัตร  ภักดีแก้ว
 
1. นางอรุณวดี  ไชยโวหาร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายพีรภัทร  ทิพประมวล
 
1. นางสาวเพ็ญอำไพ  พินิจพล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พินิจพล
 
1. นางสาวเพ็ญอำไพ  พินิจพล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  สาระรัตน์
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสลิตา  วรสุทธิ์
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรัญญา  ประชาลุง
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกานดามณี  จรบุรมย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นายภุชงค์  เดชะคำภู
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนคำ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วัลลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมชาติ
4. เด็กชายธนพล  ทิพประมวล
5. เด็กชายวันชัย  จรบุรมย์
6. เด็กหญิงวัลภา  จรบุรมย์
 
1. นายจำลอง  แก่นนาคำ
2. นายจุมพล  ประดับวัน
3. นางเสรีภาพ  แก่นนาคำ
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายคาวิน  มงคลชัย
2. เด็กชายเชษฐา  เสนานิคม
 
1. นายสุวิทย์  เบ็ญเจริญ
2. นายธีรานนท์  บุศเนตร
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายวีรัชดนย์  ปักษาไพร
2. นายศราวุฒิ  ประทุมชาติ
 
1. นายสุวิทย์  เบ็ญเจริญ
2. นายธีรานนท์  บุศเนตร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. นายวิรชน  ผุยเถิง
2. นายวุฒิชัย  ประชารุง
3. เด็กชายสุพัฒน์  ประดับกรณ์
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสมใจ  เพชรโรจน์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.75 ทอง 4 1. เด็กชายพูนสิน  บิลจรัญ
2. เด็กชายลึปปสูญ  ศรีจันทร์
3. เด็กชายวรัญญู  ระดาเขตร์
 
1. นายจรัส  เนาวะเศษ
2. นายนายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นายณัฐพล  กอมณี
2. นายธนากร  จรบุรมย์
3. นายสมโภชน์  บุญภา
 
1. นายจรัส  เนาวะเศษ
2. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญชัย  ทรัพย์บุญทวี
 
1. นางสมใจ  เพชรโรจน์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรุณ  กอมณี
2. เด็กชายรณชัย  มงคลชัย
3. เด็กชายรัชนาท  แดนนาวาส
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นายประยูร  สุขสะอาด
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยากร  ระดาไสย์
2. เด็กชายต่อตระกูล  บุญสุข
3. เด็กชายอภิศักดิ์  เพียรคราด
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นายประยูร  สุขสะอาด