สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  พระสว่าง
 
1. นางพรรณี  ไชยประทุม
2. นางจุราวรรณ  ดวงสอนยา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  คำทา
2. เด็กชายสิทธิพรชัย  สีโนนม่วง
 
1. นายนิติวัฒน์  เสตเตมิย์
2. นายพรศักดิ์  เสตเตมิย์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วินทะไชย
 
1. นางบุญยัง  พิมพิลา
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวณิชา  เบ้าจันทึก
2. เด็กหญิงวรัญญา  มูลวรรณ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุตรภักดี
 
1. นางบุญยัง  พิมพิลา
2. นางสาวทิวารัตน์  ทองมี