สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  เทพนิมิตร
2. เด็กหญิงอารีญา  บุตรศาสตร์
3. เด็กหญิงอารียา  สารศิริ
 
1. นายพงศ์พลินทีปต์  บุญเศียร
2. นางจุราวรรณ  ดวงสอนยา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.25 เงิน 4 1. เด็กชายจิรชัย  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  มูลวรรณ
3. เด็กหญิงอัมริตา  บูรณกิติ
 
1. นางพรรณี  ไชยประทุม
2. นางจารุวรรณ  ดวงสอนยา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. นายวีระศักดิ์  กุก่อง
 
1. นางพรรณี  ไชยประทุม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงอภิญญา  พลเยี่ยม
 
1. นางณัฏฐินี  ไชยสิงห์