สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรีรารัตน์  น้อยบุดดี
2. เด็กชายเทพพร  กุลีหน
 
1. นายบุญชู  จันทร์แก้ว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายจิระพงศ์  ระหา
2. เด็กหญิงปวริศา  กวางทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เรียบจ้อก้อ
 
1. นางรังษี  จันทร์แก้ว
2. นายบุญชู  จันทร์แก้ว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  แสนสง่า
2. เด็กหญิงจูลญาดา  แสงเมือง
3. เด็กหญิงโชติมา   วงษ์จันทร์แดง
 
1. นางประกายแก้ว  วงษ์จันทร์แดง
2. นางกัลยาณี  พันธ์ไชย