สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ชัยภูมิพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวสุเพ็ญพร   นิลชัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฏา  แทนกุดเรือ
2. เด็กหญิงฉัตรวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นายบุญชู   จันทร์แก้ว
2. นางแดง  โคตรสินธุ์