สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ผาลึกโรจน์
 
1. นายวันชัย  รอเสนา
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยพันธ์  โพธิ์สิงห์
2. เด็กชายภูชิต  โพธิ์ใต้
 
1. นางละมัย  ขันแข็ง
2. นางแก้วทิพย์  ดุจจานุทัศน์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชาญชัย  ชื่นชม
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  โพธิษา
3. เด็กหญิงพนิดา  โพธิ์ใต้
 
1. นางแก้วทิพย์  ดุจจานุทัศน์
2. นางอุดร  ระหา