สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา   สุวรรณชมภู
 
1. นางสาวจินตนา   ราชณุวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงพายัพ
2. เด็กหญิงอุษณา  โกศล
 
1. นางสาวจินตนา   ราชณุวงศ์
2. นางจริยา  เหมโส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีวงษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  พละมาตย์
 
1. นางสาวจินตนา   ราชณุวงศ์
2. นางจริยา  เหมโส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อัศดร
2. เด็กชายธนโชติ  เครือน้ำคำ
3. เด็กชายปฏิภาณ  โพธิ์สิงห์
 
1. นางจริยา  เหมโส
2. นางสาวจินตนา  ราชณุวงศ์