สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายอรรถพล  ภักดีแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  พลเยี่ยม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุวนันท์  โอมแพน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนสี
 
1. นางพรสวรรค์  อนันตภักดิ์
2. นางกรรณิกา  พลเยี่ยม
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78.8 เงิน 16 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  จอมทอง
 
1. นางสุริยา  คำจูมจัง