สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชนพล  ปราบมนตรี
2. เด็กชายณัฐกรณ์  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กชายพัทรพล  บุญชัยมาตย์
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
2. นายทัธศูณ  สีบุดดี
 
2 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติกร  หัวละพร้อม
2. เด็กหญิงธันยาภัทร์  นิวัฒน์ศิริกุล
 
1. นางสาวสุชญาดา  อาจคำพันธ์
2. นางสาวบุญวรรณ  สังคะทิพย์