สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเกวลิน  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงเกวลิน  พลเยี่ยม
 
1. นางวานิช  โคตรพิมพ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  จันทเสน
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  โพธิ์ศรีเนา
 
1. นางสาวสุชญาดา  อาจคำพันธ์
2. นางสาวบุญวรรณ  สังคะทิพย์