สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนฤมล  เวียงสมุด
 
1. นายประจักร  ล้ำจุมจัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณรงค์  สิงนาแพง
 
1. นางสาวสุชญาดา  อาจคำพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวราภัสร์  กมลธนเกียรติ
2. เด็กหญิงสุดธิดา  สีส่ง
 
1. นายหัสดิน  สวายน้อย
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ประชาชิตร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พินิจงาม
2. เด็กชายทรงฤทธิ์  พิมมะโน
3. เด็กหญิงอนุชิตา  สายโสภา
 
1. นายอภิศักดา  มะเสนา
2. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์