สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเกวลิน  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงเกวลิน  พลเยี่ยม
 
1. นางวานิช  โคตรพิมพ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนฤมล  เวียงสมุด
 
1. นายประจักร  ล้ำจุมจัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณรงค์  สิงนาแพง
 
1. นางสาวสุชญาดา  อาจคำพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสี่ยงทองคา
2. เด็กหญิงชนิดา  กมลพล
3. เด็กชายชัยชนะ  คัมภิรานนท์
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  สุวรรณศรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  ขามช่วง
 
1. นายอภิศักดา  มะเสนา
2. นายประครอง  พลมั่น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลาศรี
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนธิรา  ถวิลหวญ
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรีโคตร
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนา  ศรีชัย
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  นาห่อม
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชนพล  ปราบมนตรี
2. เด็กชายณัฐกรณ์  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กชายพัทรพล  บุญชัยมาตย์
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
2. นายทัธศูณ  สีบุดดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินกร  ทิพยสาร
2. เด็กชายธีรนัย  ทิพยสาร
3. เด็กชายอนุศักดิ์  ศิริภักดิ์
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
2. นางถวิล  สังคะทิพย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาทสีทา
 
1. นางสาวมะลิลา  ทาพรมมา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวราภัสร์  กมลธนเกียรติ
2. เด็กหญิงสุดธิดา  สีส่ง
 
1. นายหัสดิน  สวายน้อย
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ประชาชิตร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์เปี้ยศรี
2. เด็กหญิงพนิดา  รังนาแพง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กล้าหาญ
 
1. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์
2. นายอภิศักดา  มะเสนา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธีระศักดิ์  แก้วมงคล
2. เด็กหญิงอารียา  ขามช่วง
3. เด็กชายเอกบดินทร์  ราชบัญดิษฐ
 
1. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์
2. นายอภิศักดา  มะเสนา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พินิจงาม
2. เด็กชายทรงฤทธิ์  พิมมะโน
3. เด็กหญิงอนุชิตา  สายโสภา
 
1. นายอภิศักดา  มะเสนา
2. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัฒชัย  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอนุสรา  สายโสภา
3. เด็กหญิงอรพิมล  โพธิ์ศรี
 
1. นายอภิศักดา  มะเสนา
2. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  จันทเสน
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  โพธิ์ศรีเนา
 
1. นางสาวสุชญาดา  อาจคำพันธ์
2. นางสาวบุญวรรณ  สังคะทิพย์
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กชายญาณันธร  สิงหาทิพ
2. เด็กชายธาวิต  เพ็ชรโรจน์
 
1. นางสาวสุชญาดา  อาจคำพันธ์
2. นายปริม  คำสุวรรณ
 
21 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติกร  หัวละพร้อม
2. เด็กหญิงธันยาภัทร์  นิวัฒน์ศิริกุล
 
1. นางสาวสุชญาดา  อาจคำพันธ์
2. นางสาวบุญวรรณ  สังคะทิพย์
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์ภักดี
2. เด็กชายเรวัตร  โพธินาม
 
1. นางสาวสุชญาดา  อาจคำพันธ์
2. นางสาวบุญวรรณ  สังคะทิพย์
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.4 ทอง 6 1. เด็กชายชานนท์  ชมภูวิเศษ
2. เด็กชายณัฐนนท์  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กชายอภิชาติ  งามผิวเหลือง
 
1. นางอาภารัตน์  กอผจญ
2. นางกุสุมา  อนันเอื้อ