สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธาตุแสง
2. เด็กหญิงพิยดา  มาตสุด
 
1. นางอุทัยวรรณ  นาห้วยล้อม
2. นางปุณยนุช  เชียงตุง
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กชายวินัย  ป้องชัย
2. เด็กหญิงสุธิมา  ผดุงเชื้อ
 
1. นายประดิษฐ์  มูลจันทร์
2. นางสาวอรวรรณ   เดชจรูญ