สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายธนโชติ  ธนะศรี
 
1. นางเยาวภา  พลเยี่ยม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงนันทวัน  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงประภาวี  นามสว่าง
3. เด็กหญิงประภาศิริ  เนินกล้วย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาตพงษ์
5. เด็กหญิงอัญธิชา  โคเวียง
 
1. นายเผด็จ  แสงไสย์
2. นายอนุสรณ์  พลเยี่ยม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.25 ทอง 17 1. เด็กชายสราญนุพงศ์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ตรีคาม
 
1. นางฐานิดา  นราทร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีคาม
 
1. นางเยาวภา  พลเยี่ยม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายศุภชัย  หินทอง
 
1. นางสนองจิตต์  ประเสริฐสังข์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธัญพิสิษฐ์  ศักดิ์รัตน์
 
1. นางสนองจิตต์  ประเสริฐสังข์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิววงค์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายอัศวิน  สีแก้ว
3. เด็กชายอิทธิพล  อุปัชฌา
 
1. นางเอื้อจิต  บำรุงรส
2. นางสำลวน  แสงไสย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โวหารลึก
 
1. นางรัตนมณี  มุ่งจงกลาง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรานุช  พลเยี่ยม
2. นางสาวปนัดดา  แสนทา
3. นางสาวสุพัตรา  หาญภูมิ
 
1. นางฐานิดา  นราทร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนุช  ประชารุ่ง
2. เด็กหญิงวรรณภา  ประทุมชาติ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แวงวรรณ
 
1. นางฐานิดา  นราทร