สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพัชรี  ไทยวีวรรณ
 
1. นางมัลลิกา  พลเยี่ยม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ฐานไชยชู
2. เด็กหญิงสิริพร  ทศกร
 
1. นางสนองจิตต์  ประเสริฐสังข์