สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ผ่องใส
2. เด็กชายธนากร  พฤกษชาติ
 
1. นายสมบัติ  นามประกอบ
2. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ผ่องใส
2. เด็กชายกิตกร  พงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงชุติมนฑณ์  โพธิจักร
4. เด็กหญิงญาราภรณ์  แก้วสะเทือน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยะ
6. เด็กหญิงถิรดา  ทรงคาศรี
7. เด็กหญิงธัญพิชชา  เร็วรุด
8. เด็กชายปาณชัย  ขันธิรัตน์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธะมา
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาวทะเล
11. เด็กหญิงมินดาว  พฤกษชาติ
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   โพธิ์ใต้
13. เด็กหญิงวรนุช   แวงสุข
14. เด็กชายวัฒนา  ฟองเนตร
15. เด็กหญิงสุนารี  ทองคำ
16. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิจักร
17. เด็กหญิงอภิญญา   คำเฉลียว
18. เด็กชายอภินันท์   วาระสิทธิ์
19. เด็กหญิงอริศรา  เลื่อนลอย
20. เด็กชายเสรีชน  นามสง่า
 
1. นายวิรัช  เหมโส
2. นางมยุรี  เหมโส
3. นางประเทือง  พวงประโคน
4. นายพิทักษ์   พรมนิล
5. นางลำดวน  สารพล
6. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กชายจักริน  อินทราราม
2. เด็กชายอิสรากรณ์  สารพล
 
1. นายพิทักษ์  พรมนิล
2. นายประจักษ์  กองโคตร
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชัย  ครบกลาง
2. เด็กชายนรากร  สารพล
3. เด็กชายปราโมทย์  เคนานัน
 
1. นางลำดวน  สารพล
2. นางสาวสุนัตฐา  สิทตะวงษ์