สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรงคาศรี
2. เด็กหญิงถิรดา  ทรงคาศรี
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  เร็วรุด
 
1. นางมยุรี   เหมโส
2. นายวิรัช  เหมโส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอภินันท์  วารสิทธิ์
2. เด็กชายเสรีชน  นามสง่า
 
1. นางมยุรี   เหมโส
2. นายวิรัช  เหมโส
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  แก้วสะเทือน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
 
1. นายสมบัติ  นามประกอบ
2. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ