สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรงคาศรี
2. เด็กหญิงถิรดา  ทรงคาศรี
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  เร็วรุด
 
1. นางมยุรี   เหมโส
2. นายวิรัช  เหมโส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอภินันท์  วารสิทธิ์
2. เด็กชายเสรีชน  นามสง่า
 
1. นางมยุรี   เหมโส
2. นายวิรัช  เหมโส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ผ่องใส
2. เด็กชายธนากร  พฤกษชาติ
 
1. นายสมบัติ  นามประกอบ
2. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พิทักษ์
 
1. นางคำพวน  ณรงค์ชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมพ์พาภรณ์  พันธะมา
 
1. นางคำพวน  ณรงค์ชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายสันติ  แวงสุข
 
1. นายวิรัช   เหมโส
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ผ่องใส
2. เด็กชายกิตกร  พงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงชุติมนฑณ์  โพธิจักร
4. เด็กหญิงญาราภรณ์  แก้วสะเทือน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยะ
6. เด็กหญิงถิรดา  ทรงคาศรี
7. เด็กหญิงธัญพิชชา  เร็วรุด
8. เด็กชายปาณชัย  ขันธิรัตน์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธะมา
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาวทะเล
11. เด็กหญิงมินดาว  พฤกษชาติ
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   โพธิ์ใต้
13. เด็กหญิงวรนุช   แวงสุข
14. เด็กชายวัฒนา  ฟองเนตร
15. เด็กหญิงสุนารี  ทองคำ
16. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิจักร
17. เด็กหญิงอภิญญา   คำเฉลียว
18. เด็กชายอภินันท์   วาระสิทธิ์
19. เด็กหญิงอริศรา  เลื่อนลอย
20. เด็กชายเสรีชน  นามสง่า
 
1. นายวิรัช  เหมโส
2. นางมยุรี  เหมโส
3. นางประเทือง  พวงประโคน
4. นายพิทักษ์   พรมนิล
5. นางลำดวน  สารพล
6. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  แก้วสะเทือน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
 
1. นายสมบัติ  นามประกอบ
2. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68.6 ทองแดง 18 1. เด็กชายจิตติ  ทองคำ
2. เด็กชายวราวิทย์  โพธิเศษ
 
1. นายพิทักษ์  พรมนิล
2. นายประจักษ์  กองโคตร
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายวัฒนา  ฟองเนตร
2. เด็กชายวีระพงษ์   สาระลึก
 
1. นายพิทักษ์  พรมนิล
2. นายประจักษ์  กองโคตร
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ไชยธงรัตน์
2. เด็กชายปาณชัย  ขันติรัตน์
 
1. นายพิทักษ์  พรมนิล
2. นายประจักษ์  กองโคตร
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กชายจักริน  อินทราราม
2. เด็กชายอิสรากรณ์  สารพล
 
1. นายพิทักษ์  พรมนิล
2. นายประจักษ์  กองโคตร
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยะ
2. เด็กชายสมคิด  ศรีแสนตอ
 
1. นายพิทักษ์  พรมนิล
2. นายประจักษ์  กองโคตร
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชัย  ครบกลาง
2. เด็กชายนรากร  สารพล
3. เด็กชายปราโมทย์  เคนานัน
 
1. นางลำดวน  สารพล
2. นางสาวสุนัตฐา  สิทตะวงษ์