สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐมล  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงพิชนาฏ  มะอาจเลิศ
3. เด็กหญิงมินตรา  คลังบุญ
4. เด็กหญิงรสิตา  พวงนาค
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วโสภา
 
1. นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปะติเก
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โคตรไมตรี
3. เด็กหญิงพิชนาฎ  มะอาจเลิศ
4. เด็กหญิงรัชนก  แก้วสรัส
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วโสภา
 
1. นายปัญญาวุธ  บุญสินชัย
2. นางนุชจรี  คำสุวรรณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจตุรภุช  กองเงิน
2. เด็กชายจิรายุ  โพธิ์วันดี
3. เด็กชายยศกร  อินทรีย์
4. เด็กชายวิญญู  ผกาผล
5. เด็กชายศุภกิจ  ลาดนาแพง
6. เด็กชายสันติสุข  แดนขนบ
 
1. นายสุบรรณ  ยุบลนิตย์
2. นางพรรณมะณี  มะอาจเลิศ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาดา  บัวหลวงเจริญ
2. นางสาวบุษบา  สมพร
 
1. นายจักรพันธุ์  คูนาดี
2. นางเจษฎาภรณ์  ประดิษฐบุญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายกฤษดา  สิงเสห์นา
2. นายนนธวัช  กำราบภัย
3. นายอณิรุจ  มะณี
 
1. นายทวี  ตรีสอน
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรธีร์  เงินยวง
 
1. นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัมรินทร์  จันทพรหม
 
1. นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ