สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระเทพ  หงศรีเมือง
2. เด็กชายภาณุกร  มะอาจเลิศ
 
1. นางสาวธนัชพร  ราชาไกร
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนาทรัพย์  นาสิงทอง
2. เด็กชายสุพจน์  มะอาจเลิศ
 
1. นายจักรพันธ์  คูนาดี