สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุธาริณี  เงินยวง
 
1. นายนพนัย  มลาวาสน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชาญวิฏย์  คะชะเสน
 
1. นายนพนัย  มลาวาสน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สารบรรณ์
2. เด็กชายสันติสุข  แดนขนบ
 
1. นางขวัญสุดา  นามมณี
2. นางขวัญสุดา  นามมณี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ชัยยม
2. เด็กหญิงนันทิยา  มะอาจเลิศ
3. เด็กหญิงประภาศิริ  คชเสน
4. เด็กหญิงรัชนา  ถินคำเชิด
5. เด็กชายวิษณุวัตร  อุดตะกะ
6. เด็กหญิงศธาริณี  เงินยวง
7. เด็กชายสุริยันต์  ขันผนึก
8. เด็กหญิงอรปรีญา  ท้าวบุตร
9. เด็กชายแมน  คะชะเสน
10. เด็กหญิงโอปอ  สมอทอง
 
1. นายสุบรรณ  ยุบลนิตย์
2. นางกุมาริกา  ระดาศักดิ์