สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐมล  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงพิชนาฏ  มะอาจเลิศ
3. เด็กหญิงมินตรา  คลังบุญ
4. เด็กหญิงรสิตา  พวงนาค
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วโสภา
 
1. นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปะติเก
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โคตรไมตรี
3. เด็กหญิงพิชนาฎ  มะอาจเลิศ
4. เด็กหญิงรัชนก  แก้วสรัส
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วโสภา
 
1. นายปัญญาวุธ  บุญสินชัย
2. นางนุชจรี  คำสุวรรณ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิระนันท์   ยุบลศรี
2. เด็กหญิงชนิดา  ศรีนาแพง
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญสินชัย
4. เด็กหญิงธนิดา  มะอาจเลิศ
5. เด็กหญิงธิญาดา  หมั่นผดุง
6. เด็กหญิงธิติรัตน์  ฆลาชู
7. เด็กหญิงบุษกร  สมพร
8. เด็กหญิงปฏิพร  ศรีนาแพง
9. เด็กหญิงปัณณิกา  โพธิ์พนา
10. เด็กหญิงลลิตา  โพธิ์หะนาม
11. เด็กหญิงวรารัตน์  ทิพรัตน์
12. เด็กหญิงศิวนาถ  คะชะเสน
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิงห์เชื้อ
14. เด็กหญิงเกวลิน  คูณนาเมือง
15. เด็กหญิงแพรวา  มะอาจเลิศ
 
1. นางสาวขวัญสุดา  นามณี
2. นายพงษธร  สีแพงมล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุธาริณี  เงินยวง
 
1. นายนพนัย  มลาวาสน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชาญวิฏย์  คะชะเสน
 
1. นายนพนัย  มลาวาสน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สารบรรณ์
2. เด็กชายสันติสุข  แดนขนบ
 
1. นางขวัญสุดา  นามมณี
2. นางขวัญสุดา  นามมณี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจตุรภุช  กองเงิน
2. เด็กชายจิรายุ  โพธิ์วันดี
3. เด็กชายยศกร  อินทรีย์
4. เด็กชายวิญญู  ผกาผล
5. เด็กชายศุภกิจ  ลาดนาแพง
6. เด็กชายสันติสุข  แดนขนบ
 
1. นายสุบรรณ  ยุบลนิตย์
2. นางพรรณมะณี  มะอาจเลิศ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ชัยยม
2. เด็กหญิงนันทิยา  มะอาจเลิศ
3. เด็กหญิงประภาศิริ  คชเสน
4. เด็กหญิงรัชนา  ถินคำเชิด
5. เด็กชายวิษณุวัตร  อุดตะกะ
6. เด็กหญิงศธาริณี  เงินยวง
7. เด็กชายสุริยันต์  ขันผนึก
8. เด็กหญิงอรปรีญา  ท้าวบุตร
9. เด็กชายแมน  คะชะเสน
10. เด็กหญิงโอปอ  สมอทอง
 
1. นายสุบรรณ  ยุบลนิตย์
2. นางกุมาริกา  ระดาศักดิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประภาศิริ  คชเสน
2. เด็กหญิงรัชนา  ถินคำเชิด
3. เด็กหญิงศุธาริณี  เงินยวง
4. เด็กหญิงอรปรีญา  ท้าวบุตร
5. เด็กชายแมน  คะชะเสน
 
1. นายสุบรรณ  ยุบลนิตย์
2. นางกุมาริกา  ระดาศักดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาดา  บัวหลวงเจริญ
2. นางสาวบุษบา  สมพร
 
1. นายจักรพันธุ์  คูนาดี
2. นางเจษฎาภรณ์  ประดิษฐบุญ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูสกุล
2. เด็กหญิงอภัสรา  พิมสุคะ
 
1. นายปัญญาวุธ  บุญสินชัย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายกฤษดา  สิงเสห์นา
2. นายนนธวัช  กำราบภัย
3. นายอณิรุจ  มะณี
 
1. นายทวี  ตรีสอน
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกฤษฎา  สิงห์เสนา
2. เด็กชายสุทธิพจน์  บุตรวงศ์
3. นายเทอดเกียรติ  จงเวียน
 
1. นางกุมาริกา  ระดาศักดิ์
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระเทพ  หงศรีเมือง
2. เด็กชายภาณุกร  มะอาจเลิศ
 
1. นางสาวธนัชพร  ราชาไกร
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรธีร์  เงินยวง
 
1. นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัมรินทร์  จันทพรหม
 
1. นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนาทรัพย์  นาสิงทอง
2. เด็กชายสุพจน์  มะอาจเลิศ
 
1. นายจักรพันธ์  คูนาดี