สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุนิสา  กิจเกียรติ์
 
1. นางนาริวัลย์  บุญสทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนัษฎา  แก้วเกตุพงษ์
2. เด็กชายธิติพงษ์  มีนา
3. เด็กหญิงนิภาดา  อสิกัน
 
1. นายนรินทร์  วรรณชา
2. นางสาวนิลุบล  สมดา