สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุนิสา  กิจเกียรติ์
 
1. นางนาริวัลย์  บุญสทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนัษฎา  แก้วเกตุพงษ์
2. เด็กชายธิติพงษ์  มีนา
3. เด็กหญิงนิภาดา  อสิกัน
 
1. นายนรินทร์  วรรณชา
2. นางสาวนิลุบล  สมดา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิระศักดิ์  พิมพ์ไสย์
2. เด็กชายจีระพันธ์  คำแทน
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีจันทร์
4. เด็กชายธีระศักดิ์  วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงนิตนภา  บูรณฤกษ์
6. เด็กหญิงนิตยา  บูรณฤกษ์
7. เด็กชายบูรพา  ภิรมย์สุข
8. นางสาวปาลิดา  เจริญสุข
9. เด็กชายพิพัฒน์  ภานาดี
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ทองใบ
11. เด็กชายภูวดี  วันชา
12. นางสาวรุจิรา  โสสุด
13. เด็กชายวรวุฒิ  โสสุด
14. เด็กหญิงสุกัญญา  มั่นคูณ
15. เด็กชายสุขสันต์  ไตรวงศ์ย้อย
16. นางสาวสุภัสษร  โสสุด
17. เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์สุระ
18. เด็กหญิงอาริยา  จันทะสอน
19. เด็กชายเจษฎา  เหมชัย
20. เด็กหญิงเมฆลา  ดีมงคล
 
1. นางเพลินพิศ  ศึกษา
2. นางสาวแก้ว  สมดา
3. นายวัชรากรณ์  วันชา
4. นางใจสิน  ปัสสาวะภา
5. นายวิชัย  ภาโนมัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สิงห์โนนทัน
 
1. นายวิชัย  ภาโนมัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  แสงกล้า
 
1. นางส่องศรี  ภาโนมัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงลักษิกา  วันชา
 
1. นางเตือนใจ  ฟองเนตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพัชาภรณ์  เสนาชาย
 
1. นางใจสิน  ปัสสาวะภา