สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธมา
 
1. นางสาวศรินณา  ขนิษฐวงศ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  จารุจิตร
2. เด็กชายชานนท์  ห้องหาญ
3. เด็กชายธีรเดช  อนุมาตย์
4. เด็กชายสุทธิพงศ์  อนุมาตย์
5. เด็กชายอนุสรณ์  สร้อยทอง
6. เด็กชายอัมรินทร์  คำสาสินธ์
 
1. นายนายวิเชียร  เวียงนนท์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สิงห์สีโว
3. นางศรินณา  ขนิษฐวงศ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธมา
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ศรีษะเกษ
3. นายคมสันต์  เขียวโพธิ์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นามแก้ว
5. เด็กชายชัยศักดิ์  สารเศวต
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ทรงศรี
7. เด็กชายศุภชัย  กะลาศรี
8. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมกันยา
9. เด็กชายสุพจน์  พวงมาลัย
10. เด็กชายอาทิตย์ชัย  กลางไชย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สิงห์สีโว
2. นายธำรง  ทองวันดี
3. นางศริณนา  ขนิษฐวงศ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 8 1. เด็กชายทินกร  จันทะบุตร
2. เด็กชายนที  ทิพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงภูริตา  หลักทรัพย์
 
1. นางสาวมะลิ  จันทรา
2. นางพิมลวรรณ  เหง้าสุสิทธิ์