สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูริตา  หลักทรัพย์
2. เด็กหญิงลลิตา  อาทิตย์ตั้ง
 
1. นายปรเมนทร์  พันธุมาตย์
2. นางเสาวลักษณ์  สิงห์สีโว