สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนภารัตน์  มะลิวงษ์
 
1. นางอารยา  กลางเฉวียง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอังคณา  อนุวาลย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สิงห์สีโว