สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอริญญา  จุลโยธา
 
1. นางสาวสิทธิพร  ประเสริฐสังข์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  ไขแสง
 
1. นายอนุชาติ  ฤทธิวุธ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนครินทร์  ชินบุตร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เมืองชุมพล
 
1. นายอำพัน  ชัยโส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนิก  กอเดช
2. เด็กชายธราธร  บุตรพรม
 
1. นายอำพัน  ชัยโส
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภัครพล  แย้มจำนง
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ยายุวัฒน์
3. เด็กชายอนิเทพ  นามบุตร
 
1. นางสุภาพ  สารเสวก