สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงนัฐิกา  กมลผุด
 
1. นางคำบง  นรมาตย์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันนึก
2. เด็กหญิงนธิดา  สุขแสน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  กมลผุด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขรัตน์
5. เด็กชายพงษ์สถิต  คุริทร์
6. เด็กชายพิษณุ  บุตรนาแพง
7. เด็กชายพีระพัฒน์  โวหารลึก
8. เด็กหญิงฟาริดาห์  ขำคมเขต
9. เด็กหญิงภัทรดา  โวหารลึก
10. เด็กหญิงสุภาพร  กระภูไชย
11. เด็กหญิงอนัญญา  ลีโคกกลาง
12. เด็กหญิงอนัญญา  ลีโคกกลาง
13. เด็กชายอนุวัฒน์  เนียมเพาะ
14. เด็กหญิงอรัชพร  สิงหาทิพย์
15. เด็กหญิงอารีญา  ใบบัว
 
1. นางคำสิน  กล่อมกูล
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรชัย  อารีสนั่น
 
1. นายสุรศักดิ์  งอกนาวัง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สารพัฒน์
2. เด็กหญิงพรนภา  หงส์นามเดิน
3. เด็กหญิงรัชฎา  ประหา
4. เด็กหญิงวรรณิดา  โพธินาม
5. เด็กหญิงอนัญญา  ลีโคกกลาง
6. เด็กหญิงอารดา  นาทองคำ
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  อารีสนั่น
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ยิ่งเลิศ
2. นายนพพร  อินศิริ
3. นางคำสิน  กล่อมกูล
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชฎา  ประหา
 
1. นางคำสิน  กล่อมกูล