สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวายุ  มะโนนึก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตรีเมฆ
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
2. นายพัฒนพงษ์  แสนณรงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคัมภีร์  บุญชู
2. นายวัชระ  เจียงคง
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
2. นายทองดี  กุลสุวรรณ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวิชิต  ทิพย์รักษา
2. เด็กหญิงรจนา  ทองสม
 
1. นายพัฒนพงษ์  แสนณรงค์