สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงอณัฐชา  พวงทวี
 
1. นางอัษฎาพร  ศรีม่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ท่าใต้
 
1. นายปรีดี  กอมณี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  รัตนวงศ์
 
1. นางสุดารัตน์  สุวรรณธาดา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายอนุชา  รัตนวงศ์
 
1. นางสมศรี  ประทุม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรศักดิ์  กรุณาวงศ์
2. นายอภิสิทธิ์  ตรีเมฆ
 
1. นางรุ่งวิภา  พัชรกุลเศรษฐี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวายุ  มะโนนึก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตรีเมฆ
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
2. นายพัฒนพงษ์  แสนณรงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระพงษ์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายฤทธิยะ  พวงทวี
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
2. นายปรีดี  กอมณี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมัคร  พระสว่าง
2. นายเกษม  รัตนวงศ์
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
2. นางรุ่งวิภา  พัชรกุลเศรษฐี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคัมภีร์  บุญชู
2. นายวัชระ  เจียงคง
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
2. นายทองดี  กุลสุวรรณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  หนองเทา
 
1. นางอัษฎาพร  ศรีม่วง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิยมชาติ
 
1. นางอัษฎาพร  ศรีม่วง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวิชิต  ทิพย์รักษา
2. เด็กหญิงรจนา  ทองสม
 
1. นายพัฒนพงษ์  แสนณรงค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิธารา  ตรีเมฆ
2. เด็กหญิงดวงพร  ชาวปะราไมล์
 
1. นางสุดารัตน์  สุวรรณธาดา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลันนา  พวงทวี
2. เด็กหญิงศศิธร  มะโนนึก
3. เด็กชายอนุชา  ปวงสุข
 
1. นายทองดี  กุลสุวรรณ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตันหยง  ตรีเมฆ
2. เด็กหญิงวิภาพร  พวงทวี
3. เด็กชายสุริยา  พระสว่าง
 
1. นายทองดี  กุลสุวรรณ