สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตนา  ทองไชย์
2. เด็กหญิงวรทัย  นาชัยสิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดุจนาดี
 
1. นางชมพูนุท  อุดอาด
2. นางสาวศิริพร  ไชยเชษฐ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายธวัชชัย  สังกะสี
 
1. นางสาวณัฐสินี  วรรณพัฒน์