สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 67.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงขวัญใจ  นิลคร
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีกำพละ
3. เด็กหญิงดวงพร  บุตรพรม
4. เด็กชายปฏิภาร  หนองขุ่นสาร
5. เด็กหญิงประไพทิพย์  ตรีเมฆ
6. เด็กหญิงปริศนา  โคตรลุน
7. เด็กหญิงผกาสินี  เทศสิงห์
8. เด็กชายสุริยะ  แก่นจักร
9. เด็กชายอนุกร  ศรีพลไพร
10. เด็กชายไกลย์วัล  มานัด
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรพรหม