สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตนา  ทองไชย์
2. เด็กหญิงวรทัย  นาชัยสิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดุจนาดี
 
1. นางชมพูนุท  อุดอาด
2. นางสาวศิริพร  ไชยเชษฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธวัชชัย  ทะสูรย์
 
1. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพล  สังข์ทอง
2. นายณัฐพงศ์  พ่อครวงศ์
3. นายศุภกฤต  มาแก้ว
 
1. นายฤทธิชัย  อาจชมภู
2. นางชมพูนุท  อุดอาด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  สีหาภาค
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  แสงวงค์
3. นางสาวยุภาพร  บุตรพรม
4. นางสาววิจิตรา  เจาะจง
5. เด็กหญิงสุมิตรา  หงษ์หนองหว้า
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรพรหม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 67.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงขวัญใจ  นิลคร
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีกำพละ
3. เด็กหญิงดวงพร  บุตรพรม
4. เด็กชายปฏิภาร  หนองขุ่นสาร
5. เด็กหญิงประไพทิพย์  ตรีเมฆ
6. เด็กหญิงปริศนา  โคตรลุน
7. เด็กหญิงผกาสินี  เทศสิงห์
8. เด็กชายสุริยะ  แก่นจักร
9. เด็กชายอนุกร  ศรีพลไพร
10. เด็กชายไกลย์วัล  มานัด
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรพรหม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงสุด
2. เด็กหญิงจรินดา  อัศวภูมิ
3. นางสาวธิดารัตน์  มีรัตน์
4. เด็กหญิงนริศา  เสนาวงศ์
5. เด็กหญิงนฤมล  ประทุมพงษ์
6. นางสาวปริศนา  เย็นวัฒนา
7. นางสาวพรธีรา  แก้วประทุม
8. นางสาวรวินท์นิภา  ทะสูรย์
9. เด็กชายวรายุทธ  จุลบุดดี
10. นางสาววิภาดา  ทองไชย์
11. เด็กชายสิทธิพล  ท้าวถึง
12. เด็กหญิงสุพัตตรา  ขันทวี
13. นางสาวสุพัตตรา  มีหนองใหญ่
14. นายอดิเทพ  ทะสูรย์
15. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์งาม
 
1. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
2. นางพิณทิพย์  พลเยี่ยม
3. นางจรัสศรี  คมจิตร์
4. นางสาวนงค์นุช  ภูมิพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวุฒิ  มันวงศ์
2. เด็กชายพงศธร  เศษลือ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เจาะจง
 
1. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
2. นายวันชัย  ผ่องอำไพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิเทพ  ทะสูรย์
 
1. นายวันชัย  ผ่องอำไพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทะสูรย์
 
1. นางทองปอนด์  ผ่องอำไพ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินกร  พรมใจ
 
1. นายฤทธิชัย  อาจชมภู
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง 4 1. นางสาวพรธีรา  แก้วประทุม
2. นางสาวพรธีรา  แก้วประทุม
 
1. นางสาวสมจิต  หล่อวัฒน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปรารถนา  สว่างไสว
 
1. นางสาวสมจิต  หล่อวัฒน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิเทพ  ทะสูรย์
 
1. นายฤทธิชัย  อาจชมภู
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราพร  ไชยธงรัตน์
 
1. นางทองปอนด์  ผ่องอำไพ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไธทา
2. เด็กหญิงจันทิมา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงชลดา  อุทุมภา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เศษลือ
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุตรพรม
6. เด็กหญิงรุจิษยา  ตับคำอู
7. เด็กหญิงวราภรณ์  แก่นจำปา
8. เด็กหญิงศิรินทร์ธร  ศรีวะรา
9. เด็กหญิงสุพรรณา  ตรีเมฆ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  แวงวรรณ
11. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ทูลธรรม
12. เด็กหญิงเวณิกา  ดาศรี
 
1. นางพิณทิพย์  พลเยี่ยม
2. นางจรัสศรี  คมจิตร์
3. นางเพชรา  เสนานคร
4. นายสุเวช  คมจิตร์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายชาญณรงค์  หงษ์ลอย
2. เด็กชายณัฐพล  พลเยี่ยม
3. เด็กชายธนากร  สรวงศิริ
4. เด็กชายบูรนันท์  อะโน
5. เด็กชายอนุชิต  บุตรพรม
6. เด็กชายเจษฎา  ศรีพลไพร
 
1. นายสุเวช  คมจิตร์
2. นางจรัสศรี  คมจิตร์
3. นางชมพูนุท  อุดอาด
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีพลไพร
2. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีวันทา
3. เด็กชายตะวัน  เชื้อแก้ว
4. เด็กชายธนวัฒน์  แสงสุรินทร์
5. เด็กชายนนทชัย  อุธาศรี
6. นายสุพจน์  ทะสูรย์
7. เด็กชายสุรชัย  ภูวันนา
 
1. นายสุเวช  คมจิตร์
2. นางสาวนงค์นุช  ภูมิพันธ์
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  ทะสูรย์
 
1. นายสุเวช  คมจิตร์
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  ทะสูรย์
 
1. นายสุเวช  คมจิตร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติชัย  มานัด
2. เด็กชายบุรินทร์  เวียงสิมา
 
1. นางจรัสศรี  คมจิตร์
2. นางสาวนงค์นุช  ภูมิพันธ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมจิตร  เศษลือ
2. นายศราธร  ศรีพลไพร
 
1. นางสาวนงค์นุช  ภูมิพันธ์
2. นายฤทธิชัย  อาจชมภู
 
22 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายชาลิด  ศรีวะรา
2. เด็กชายธนากร  แสงจันดา
 
1. นางชมพูนุท  อุดอาด
2. นางสาวนงค์นุช  ภูมิพันธ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยกร  พวงทวี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทะสูรย์
3. เด็กชายศุขเกษม  ปะทะจิ
 
1. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
2. นายฤทธิชัย  อาจชมภู
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายธวัชชัย  สังกะสี
 
1. นางสาวณัฐสินี  วรรณพัฒน์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  สารัมย์
 
1. นางสาวณัฏฐินี  วรรณพัฒน์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชัย  ดาศรี
2. เด็กชายนนทชัย  ศรีวะรา
3. เด็กชายแสนศักดิ์  บุตรพรม
 
1. นางสาวศิริพร  ไชยเชษฐ
2. นางสาวณัฐสินี  วรรณพัฒน์