สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษญาภรณ์  ผาลอย
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญปก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อุดมรักษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  น้อยอามาตย์
2. นางลัดดาวัลย์  ลีสา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  พลเยี่ยม
 
1. นายสถิตย์  แก้วตา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายอัสกร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุชาติ  ชนไพโรจน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แสงปาก
2. เด็กชายชลิต  มูลศรีนวล
3. เด็กชายธงชัย  แพงแก้ว
4. เด็กชายพรพนา  สุพรมวัน
5. เด็กชายพิชัย  บุญไชยา
6. เด็กชายมงคล  ประหา
7. เด็กชายเดชา  บุตรวิมัจฉา
8. เด็กชายเหนือเมฆ  แวงวรรณ
 
1. นายไพบูลย์  ลีสา
2. นายณัฐพงษ์  สิทธิ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  จ่อยสาคู
2. เด็กหญิงศิริวันชนก  อัศวภูมิ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นายไพบูลย์  ลีสา
2. นางลัดดาวัลย์  ลีสา