สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  หล่อสิงห์
 
1. นางพวงแก้ว  ก่ออิฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แสงปาก
2. เด็กชายพรพนา  สุพรมวัน
3. นางสาวอรนภา  จันผุย
 
1. นายยุทธพงษ์  มลากรรณ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิญาดา  หมวกไหม
2. เด็กหญิงพิสมัย  ขนานแข็ง
3. เด็กหญิงอลิสา  ศรีสุโคตร
 
1. นายไพบูลย์  ลีสา
2. นางลัดดาวัลย์  ลีสา