สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงแพรวพราว  สารพัฒน์
 
1. นางสมปอง  โสภาอุทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  หล่อสิงห์
 
1. นางพวงแก้ว  ก่ออิฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพรรณี  พลเยี่ยม
 
1. นางพวงแก้ว  ก่ออิฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชมพู่  อินเขาย้อย
2. เด็กหญิงวิภาดา  ประหา
3. เด็กหญิงศรัญญา  เดชจร
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลีสา
2. นายธนดล  พลเยี่ยม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษญาภรณ์  ผาลอย
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญปก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อุดมรักษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  น้อยอามาตย์
2. นางลัดดาวัลย์  ลีสา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แสงปาก
2. เด็กชายพรพนา  สุพรมวัน
3. นางสาวอรนภา  จันผุย
 
1. นายยุทธพงษ์  มลากรรณ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกวีศักดิ์  มหาพุทธินันท์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประหา
3. เด็กหญิงนุชรี  ไชยโชค
4. เด็กหญิงปารมี  ทาหา
5. เด็กชายพันลภ  ประเสริฐสังข์
6. เด็กชายศิริวัฒน์  แสงปาก
7. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  บุญทัศไทย
8. เด็กหญิงสุกัลยา  ประเสริฐสังข์
9. เด็กชายอนุชา  ไชยโชค
10. เด็กหญิงเกษร  บุญเรือง
 
1. นางอัมพร  อุดมโภชน์
2. นางชวนพิศ  ศักดิ์แสน
3. นายณัฐพงษ์  สิทธิ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอมรินทร์  นามบุตร
 
1. นายสถิตย์  แก้วตา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัญชลี  สุริโย
 
1. นายสถิตย์  แก้วตา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพิชัย  บุญไชยา
 
1. นายสถิตย์  แก้วตา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  พลเยี่ยม
 
1. นายสถิตย์  แก้วตา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายอัสกร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุชาติ  ชนไพโรจน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศรุดา  พลคชา
 
1. นายสุชาติ  ชนไพโรจน์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แสงปาก
2. เด็กชายชลิต  มูลศรีนวล
3. เด็กชายธงชัย  แพงแก้ว
4. เด็กชายพรพนา  สุพรมวัน
5. เด็กชายพิชัย  บุญไชยา
6. เด็กชายมงคล  ประหา
7. เด็กชายเดชา  บุตรวิมัจฉา
8. เด็กชายเหนือเมฆ  แวงวรรณ
 
1. นายไพบูลย์  ลีสา
2. นายณัฐพงษ์  สิทธิ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  จ่อยสาคู
2. เด็กหญิงศิริวันชนก  อัศวภูมิ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นายไพบูลย์  ลีสา
2. นางลัดดาวัลย์  ลีสา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิญาดา  หมวกไหม
2. เด็กหญิงพิสมัย  ขนานแข็ง
3. เด็กหญิงอลิสา  ศรีสุโคตร
 
1. นายไพบูลย์  ลีสา
2. นางลัดดาวัลย์  ลีสา