สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงจรรยพร  นามบุญลือ
 
1. นางนวลจันทร์  สีหาบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายวรชัย  วรรณพฤกษ์
 
1. นางสัมพันธ์  ทองบ่อ
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายก้องภพ  กำหอม
 
1. นายคำผล  จันทรบุตร
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิจ  ศิริโท
 
1. นายคำผล  จันทรบุตร
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 5 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงอินตา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คณะพรม
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  ดีบัวภา
 
1. นางนวลจันทร์  สีหาบุตร
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89.8 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหะชัย
 
1. นางนวลจันทร์  สีหาบุตร