สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารินทร์  บุตรหนองแสง
2. เด็กชายธวัชชัย  มลากรรณ
3. เด็กหญิงภาวริน  ธงทอง
 
1. นายจำรัส  ธงทอง
2. นางสุจิตรา  ฉายวิไชย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.75 ทอง 7 1. เด็กชายพงศธร  ประชุมวรรณ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ดอนราชลี
 
1. นางสาวละอองฝน  วงศ์อุทาร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญสินี  พวงทอง
 
1. นางจำเนียร  กมลแสน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนโชติ  พรรณวัต
2. เด็กชายเข็มชาติ  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายเสกศักดิ์สิทธิ์  เจริญสุข
 
1. นายรัตนชาติ  บัวกฎ
2. นางวิภาดา  บัวกฎ
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสะท้าน  วรวุฒิ
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชโนดม  วงศรีเทพ
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจษิดิศ  มลามนต์
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงปรารถนา  พัลวัล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีหวายหลึม
3. เด็กหญิงเขมิกา  ยอดดี
 
1. นางบุญมา   พันธะไชย
2. นางสมปอง  สมสะอาด