สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันทแพทย์
 
1. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรรณทิภา  ขนันแข็ง
 
1. นางเสถียร  บุระวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชมพูพฤกษ์
 
1. นางสาวอลิษา  ฉายพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชราพร  กุมแก้ว
 
1. นางเสถียร  บุระวัฒน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  โพธิ์ทรัพย์
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์