สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตติวรา  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  นวมสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรนุช  โมรัตเสถียร
 
1. นางสุจิตรา  ฉายวิไชย
2. นายจำรัส  ธงทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สินธุเขต
 
1. นายเกรียงไกร  เทียมจันทร์