สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันทแพทย์
 
1. นางสาวนพวรรณ  ชุมพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรรณทิภา  ขนันแข็ง
 
1. นางเสถียร  บุระวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชมพูพฤกษ์
 
1. นางสาวอลิษา  ฉายพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชราพร  กุมแก้ว
 
1. นางเสถียร  บุระวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โกมิล
 
1. นางเสถียร  บุระวัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตติวรา  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  นวมสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรนุช  โมรัตเสถียร
 
1. นางสุจิตรา  ฉายวิไชย
2. นายจำรัส  ธงทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารินทร์  บุตรหนองแสง
2. เด็กชายธวัชชัย  มลากรรณ
3. เด็กหญิงภาวริน  ธงทอง
 
1. นายจำรัส  ธงทอง
2. นางสุจิตรา  ฉายวิไชย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.75 ทอง 7 1. เด็กชายพงศธร  ประชุมวรรณ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ดอนราชลี
 
1. นางสาวละอองฝน  วงศ์อุทาร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สินธุเขต
 
1. นายเกรียงไกร  เทียมจันทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  โพธิ์ทรัพย์
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญสินี  พวงทอง
 
1. นางจำเนียร  กมลแสน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนโชติ  พรรณวัต
2. เด็กชายเข็มชาติ  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายเสกศักดิ์สิทธิ์  เจริญสุข
 
1. นายรัตนชาติ  บัวกฎ
2. นางวิภาดา  บัวกฎ
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสะท้าน  วรวุฒิ
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชโนดม  วงศรีเทพ
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจษิดิศ  มลามนต์
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงปรารถนา  พัลวัล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีหวายหลึม
3. เด็กหญิงเขมิกา  ยอดดี
 
1. นางบุญมา   พันธะไชย
2. นางสมปอง  สมสะอาด