สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78.25 เงิน 11 1. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์บูลย์
 
1. นายอุทุมพร  กุลจิตติสาธร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นามเพ็ง
2. เด็กชายสุชาติ  บูรณะกิติ
3. เด็กชายโรจนศักดิ์  สุดสาคาร
 
1. นายนิรมิต  ป้องสีดา
2. นางสาวจรรยานุช  พิมพ์บูลย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  วรรณดี
2. เด็กชายสุธาธาร  นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงเกษมณี  เกษมสระฮาง
 
1. นายนิรมิต  ป้องสีดา
2. นางสาวจินดาพร  นพนิยม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทรประทักษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กาสิทธิ์
3. เด็กหญิงจิระนันท์  บุตะมะ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  สินทรา
5. เด็กหญิงชาลิสา  แสนนาม
6. เด็กหญิงณัฐชา  เผยไทยสงค์
7. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์บูลย์
8. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เบ้าจันทร์
9. เด็กหญิงธิญาดา  ปัสสาไสย์
10. เด็กหญิงปัทมาพร  ชมภูวิเศษ
11. เด็กหญิงพัชราภา  สิมมา
12. เด็กหญิงพัชรี  ไผ่โสภา
13. เด็กหญิงรสรินทร์  แสงทอง
14. เด็กชายสุรสิทธิ์  อุปถัมภ์
15. เด็กหญิงอรอนงค์  พัดเจริญ
 
1. นายนิรมิต  ป้องสีดา
2. นางสุภรณี  สุวรรณศรี
3. นางสาวจินดาพร  นพนิยม
4. นางอ่อนศรี  สรภูมิ
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 72.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณะกิติ
 
1. นายกฤษราพงษ์  ไชยสิงห์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิตติมา  อาจอำนวย
2. เด็กชายภานุเดช  ริมประโคน
3. เด็กชายศรายุธ  ทวีวรรณ
 
1. นางอ่อนศรี  สรภูมิ
2. นางจันทร์แปลง  พิมพ์บูลย์